Remeslo sa oplatí bolo heslom záverečnej konferencia projektu Learning By Doing

Hlavný partner projektu Learning by Doing prezententoval  výsledky projektu na záverečnej konferencii  12.6.2019 v Budapesti.

Medzi pozvanými hosťami boli okrem všetkých partnerov a expertov pracovných skupín z partnerských krajín aj zástupcovia firiem a škôl v Maďarsku.

Po úvodných privítaniach nasledovali prezentácie a zhrnutia jednotlivých pracovných balíkov, pričom každý hlavný partner konkrétneho balíčka predstavil  zrealizované činnosti, aktivity a výstupy jednotlivých partnerov.

Medzi hlavné činnosti patrili bezpochyby komunikácia tak medzi partnermi projektu ako aj komunikácia s cieľovými skupinami a prezentácia aktivít a výsledkov projektu. Prostredníctvom sociálnych sietí ako Linkedin a facebook sme každý partner  prezentovali a informovali širokú verejnosť v našich krajinách o projektových aktivitách, cieľoch projektu a úspechoch v projekte.

Projektový partner zo Slovinska prítomných hostí informoval o zrealizovaných kolách partnerských návštiev. Prvé kolo študijných návštev sa konalo v Nemecku a v Rakúsku. Za nimi nasledovali návštevy v Bulharsku, Slovinsku, Slovensku a v Rumunsko. Posledné kolo návštev ukončili krajiny Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Česká republika. Cieľom partnerských študijných návštiev bolo nielen vidieť ako v praxi funguje systém duálneho vzdelávania v danej krajine ale aj vypočuť si stanovisko a postoj obchodných komôr a ministerstiev k danej problematike a ďalšiemu rozvoju.

 

Pre veľký úspech a dopyt partnerov projektu ako aj stakeholderov z radov riaditeľov a zástupcov ministerstiev, stavovských a profesijných organizácií, sa až do konca projektu realizovali tzv. výmeny expertov. Cieľom výmen bolo predstaviť dobré príklady praxe a fungovanie systému duálneho vzdelávania. Práve tieto inšpiračné návštevy spojené s diskusiami o fungovaní , výzvach a možných zlepšeniach systému duálneho vzdelávania v partnerských krajinách boli cennou inšpiráciou a podkladov pre predloženia návrhu národných stratégií pre zlepšenie systému duálneho vzdelávania.

V rámci projektu sme všetci partneri mali možnosť realizovať informačné kampane pre žiakov, budúcich študentov a pre rodičov.  Cieľom kampaní bolo interaktívnou formou informovať o výhodách systému duálneho vzdelávania, možnostiach vstupu do duálneho vzdelávania.  Zástupcovia firiem žiakom vysvetlili proces fungovania praktického vyučovania v ich konkrétnych firmám a predstavili aj benefity, ktoré žiakom ponúkajú.

Záverom konferencie sme všetci partneri podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania, ktorého prvým spoločným výsledkov spolupráce bude vytvorenie spoločného Obzervatória duálneho vzdelávania, ktoré bude riadené Budapeštianskou obchodnou komorou.

Obzervatórium projektu Learning by Doing je nadnárodná sieť našich partnerských organizácií s cieľom podpory a zefektívnenia odborného vzdelávania a prípravy v našich partnerských krajinách.

Národné pobočky Observatória WBL majú poskytovať informácie o odbornom vzdelávaní, budú organizovať marketingové aktivity osvedčených postupov a služieb a budú poskytovať príležitosti na študijné návštevy v partnerských krajinách.

Projekt Learning by Doing po dva a pol roka končí. Sme radi, že sme vzájomnou spoluprácou prispeli k zvýšeniu povedomia o duálnom vzdelávaní a jeho výhodách pre žiakov , rodičom, škôl a firiem. Vďaka projektu a rôznymi analýzami, štúdiami, guidebookmi  prispeli k návrhom na zlepšenie a úpravu systému duálneho vzdelávania na Slovensku. V neposlednom rade sme vďaka projektu prispeli k spolupráci a komunikácií kľúčových odborníkov v oblasti duálneho vzdelávania.

Náš projekt sa síce oficiálne končí, ale spolupráca medzi partnermi na zlepšovaní duálneho vzdelávania bude pokračovať naďalej.

 

Autor: Ing. Ivana Kondášová, manažérka projektu Learning by Doing.

Kontakt: 02/4829  1247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

 

DUÁL. Študuj a pracuj súčasne! Bolo heslo ďalšej kampane projektu Learning by Doing pre žiakov základnej školy vo Vajnoroch v Bratislave.

Spoločne s našim expertom sme prítomných žiakov zo základnej školy Kataríny Brúderovej a základnej školy Jána Pavla II stručne a pútavo informovali, čo je to vlastne duál, ako funguje, ako sa do duálu môžu zapojiť a do čo im duál ponúka. Prítomné tretiačky dualistky z DM Drogerie a Tesca, žiakov otvorene porozprávali ich dôvody zapojenia sa do duálu, benefity a získané skúsenosti. Pre lepšie pochopenie sme žiakov inšpirovali krátkymi videami.

?

Žiaci sa taktiež dozvedeli, že pre vstup do duálu sú dôležité aj známky z koncoročného vysvedčenia z 8.  Žiaci zistili,  že vstupom do duálu už počas štúdia na strednej škole získavajú cenné praktické skúsenosti, za ktoré dostavajú mesačne odmenu, možnosť štipendia a iných benefity. Študovať a zároveň sa „od piky“ zoznamovať s celým procesom vo firme  je v kariérnom smerovaní veľmi žiadané.  Žiak sa učí na strednej škole a zároveň pracuje v zazmluvnenej firme pod vedením mentora. Po ukončení štúdia mu je ponúknuté pracovné miesto vo firme s atraktívnymi podmienkami a je jeden z tímu.  Firmy si „dualistov“ veľmi vážia a v prípade rozhodnutia študovať na vysokej škole, „dualistov“ podporujú a vytvárajú výhodné podmienky .

Ivana Kondášová, manažérka projektu
Projekt Learning by Doing
www.vzdelavanimkuspechu.sk,
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

 

Duál sa oplatí ! Žiakov na ZŠ Černyševského v Bratislave privítal robot !

10.5.2018 sme realizovali kampaň Zapojte sa do duálneho vzdelávania pre žiakov ZŠ na Černyševského v Bratislave.

Žiakov privítal robot, naprogramovaný žiakmi Petrom Vajdom a Erikom Mesárošom zo SOŠ Informačných technológií v Bratislave.   Prednášku o duáli spestrili tretiačky „dualistky“,  podelením sa so svojimi skúsenosťami  získané praktickým využovaním v DM Markete a v Kauflande.

Jednou z výhodou duálu je získavanie praxe počas školy, skúseností a peniažky. Remeslo má zlaté dno. Mať remeslo v „rukách“ je zlatá baňa. Je však na žiakoch a ich rodičov ako sa rozhodnú. Kombinácia vzdelania a praxe robí absolventov atraktívnejších pre budúcich zamestnávateľov.

Informácie o projekte: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Ing. Ivana Kondášová, manažérka projektu

SÚŤAŽ: Vypracovanie prípadovej štúdie, scenára a stratégie. Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie prípadovej štúdie, vypracovanie scenára a vypracovanie stratégie. SUTAZNE PODKLADY_NEW_22062018

V prípade zájmu treba súťažné podklady s cenovou ponukou  poslať na email: ivana.kondasova@sopk.sk do 22.6.2018

Popis zákazky tu:

Stručný opis zákazky
Vypracovanie prípadovej štúdie
Vypracovanie scenára
Vypracovanie stratégie
Rozdelenie predmetu zákazky:
Nakoľko jednotlivé predmety zákazky na seba nadväzujú, požadujeme, aby všetky predmety zákazky boli vypracované jedným subjektom, či už FO alebo PO.
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Bratislava

Financovanie zákazky: Predmet obstarávania bude financovaný z projektu Learning by Doing z prostriedkov EFRD, IPA.

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Žiadateľ: Záujemca je fyzická, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva služby daného charakteru a má záujem o účasť na verejnom obstarávaní.

Časť II. Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je: Vypracovanie prípadovej štúdie, vypracovanie scenára a vypracovanie stratégie.

 1. Predmet zákazky: Vypracovanie prípadovej štúdie: Vypracovanie prípadovej štúdie na tému: Ako riešiť lokálne výzvy prostredníctvom budovania kapacít, aké sú kľúčové aspekty a faktory úspechu pri prekonávaní týchto výziev, navrhované postupy na zmenu.
  Zadanie prípadovej štúdie prikladáme v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky. 
  Predmetom súťaže v prípade vypracovania prípadovej štúdie je poskytnutie nasledovných služieb:

1. Účasť na stakeholder meetingu
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Diskusia
5. Spracovanie záverov z diskusie
6. Vypracovanie prípadovej štúdie podľa predloženého dokumentu so zapracovaním záverov z diskusie Template for Case Study
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
9. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.

2. Predmet zákazky: Vypracovanie scenára: Vypracovanie scenára na tému: Ako možno realizovať úpravu/zmenu existujúceho WBL OVP v miestnych podmienkach (lokálnom kontexte).

Predmetom súťaže v prípade vypracovania scenára je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Účasť na stakeholder meetingu
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Diskusia
5. Spracovanie záverov z diskusie
6. Vypracovanie scenára s využitím záverov z diskusie
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
9. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.

3. Predmet zákazky: Vypracovanie národnej stratégie:
Vypracovanie národnej stratégie na tému: Návrh ďalších zmien existujúceho systému odborného vzdelávania a prípravy na systém odborného vzdelávania založeného na dopyte trhu práce.

Predmetom súťaže v prípade vypracovania národnej stratégie je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Účasť na Okrúhlom stole
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Účasť na diskusii
5. Vypracovanie návrhu stratégie
6. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 28.6.2019
Kľúčovou súčasťou stratégie majú byť návrhy na legislatívnu úpravu.
Stratégia bude témou diskusie Okrúhleho stola, ktorý má viesť k ďalšej úprave Zákona o duálnom vzdelávaní, prípadne úprave jednotlivých článkov daného zákona.

Časť V. Požiadavky na dodávateľa:

Dodávateľ  FO musí spĺňať nasledovné podmienky:

– dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
– občianska a morálna bezúhonnosť
– lektorská prax

Zoznam požadovaných dokladov:
1) Výpis z registra trestov
2)  Štruktúrovaný profesijný životopis
3)  Diplom o ukončení štúdia
4)  Zoznam lektorskej činnosti
5)  Zoznam mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6)  Zoznam činnosti v projektoch EÚ prípadne iných finančných mechanizmov
7)  Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Pre potreby zapojenia sa do súťaže je dostačujúce doložiť vytlačený doklad z registra na internete.

Dodávateľ PO musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosť
 • lektorská činnosť
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Výpis z Obchodného registra, prípadne iný výpis, kde je organizácia registrovaná
 2. Zoznam poradenskej a konzultačnej činnosti
 3. Zoznam lektorskej činnosti
 4. Zoznam mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 5. Zoznam o činnosti v projektoch EÚ prípadne iných finančných mechanizmov
 6. Čestné prehlásenie, že PO nie je v konkurze,  nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

Všetky požadované dokumenty požadujeme dodať osobitne a označené číslicou.

Pre potreby zapojenia sa do súťaže je dostačujúce doložiť vytlačený doklad z registra na internete.

Časť VI: Ponuková cena
Cenu jednotlivých položiek žiadame vypracovať nasledovne:
Predmet zákazky množstvo cena za 1 zákazku cena spolu bez DPH
1. Prípadová štúdia 1
2. Scenár 1
3. Národná stratégia 1 Celková cena spolu x x
Pre potreby posúdenia cenových ponúk berieme celkovú cenu bez DPH.

V rámci cenovej ponuky žiadame zdôvodniť relevantnosť uchádzača k predmetu zákazky.

Cenovú ponuku prosíme s potrebnými dokumentmi prosíme poslať v pdf. formáte do 22.6.2018  na email: ivana.kondasova@sopk.sk, prípadne dodať na sekretariát BRK SOPK do daného termínu.

Kritéria hodnotenia: Najnižšia cena spolu  v Eur bez DPH.

S vybraným uchádzačom FO, PO bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služby prípadne Zmluva o dielo.

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Ivana Kondášová
manažérka projektu
tel: 02/4829 1247
email: ivana.kondasova@sopk.sk

Workshop: Postavenie firiem / zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Pozvánka na workshop:

Postavenie firiem / zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Dňa: 24.4.2018 resp. 25.4.2018

Kde: BC Kerametal, Jašíková 6, 826 73 Bratislava (budova Kerametalu)

Pre koho:  pre Podnikateľov : konateľov, vlastníkov firiem, manažérov

Cieľom workshopu je informovanie o systéme duálneho vzdelávania, navrhovaných úpravách a výhodách pre zamestnávateľov.

Program:

13.45 – 14.00           Registrácia

Otvorenie workshopu, predstavenie projektu.

Ing. Juraj Majtán, riaditeľ Bratislavskej RK SOPK

                                      Novelizácia legislatívy od 1.9.2018 a zmeny v duálnom vzdelávaní.

                                      Duál pointy a ich poslanie.

Prestávka

Zapojenie zamestnávateľov a škôl do duálneho vzdelávania.

Príprava duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019.

Diskusia

Prihláška: prihlaska 24042018 a 25042018

Tešíme sa na stretnutie!

s pozdravom

Ivana Kondášová, manažérka projektu.

Kontakt: ivana.kondasova@sopk.sk, 02/4829 1247

Žiaci na DUAL DAY v Malackách

Ako sa hovorí, deti sú naša budúcnosť. Ale iba vzdelanie a prax zabezpečia žiakom dobrú budúcnosť.  Regionálna agentúra Záhorie spoločne s partnermi projektu medzi ktorými bola aj Bratislavská regionálna komora SOPK, pripravila dňa 27.3.2018 v Malackách DUAL DAY Malacky 2018.

Pod jednou strechou sa stretlo viac ako 700 žiakov, viacero firiem a Stredné odborné školy z regiónu Malacky. Región Malacky je jeden za najpriemyselnejších regiónov na celom Slovensku.

Prítomné firmy vysvetlili žiakom možnosti získania praktických skúseností v ich firmách a využitie teoretických vedomostí získaných štúdiom na SOŠ.

Stredné odborné školy žiakom predstavili svoje programy. Najväčší úspech mali praktické ukážky, ktoré ukazovali samotní žiaci danej školy.

Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne. Pre žiakov je dôležité získať nielen informácie o školách a ponúkaných odboroch ale najmä o ich uplatniteľnosti na trhu práce.

 

Autor: Ivana Kondášová, projekt Learning by Doing

 

 

Pozvánka na DUAL DAY Malacky 2018

Si siedmak alebo ôsmak? Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?  DUAL DAY je práve pre teba! PRÍĎ 27.3.2018 do Malaciek !

Bratislavská regionálna komora SOPK, projekt Learning by Doing, je spoluorganizátor.

POZVÁNKA tu: Pozvanka-dual-dayFIN
Ak chceš:
– vedieť čo je a ako prebieha duálne vzdelávanie,
– zistiť ako funguje spolupráca firiem a stredných odborných škôl vo forme praxe,
získať informácie o aké študijné odbory je v regióne záujem alebo prostredníctvom prezentácií firiem a škôl nazrieť „za ich brány“,
-sa „virtuálne“ pozrieť, kde bude prebiehať teoretická či praktická príprava v rámci štúdia, tak príď na „DUAL DAY“ MALACKY 2018 a zapoj sa medzi viac ako 700 žiakov základných škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.

Pozývame všetkých záujemcov – siedmakov i ôsmakov, ale aj rodičov, na prezentáciu kľúčových a zaujímavých firiem z nášho regiónu a piatich stredných škôl zapojených do procesu prípravy a realizácie duálneho vzdelávania alebo do inej formy praktickej prípravy študentov.

Prezentujúce firmy majú záujem pracovať s mladými ľuďmi a investujú do moderných technológií, kde je automatizácia procesov a robotizácia na vysokej úrovni. Stredné odborné školy sú zamerané predovšetkým na študijné a učebné odbory pre kľúčové povolania súčasnosti, ale aj budúcnosti. „Dual Day“ Malacky 2018 je jednou z možností ako využiť potenciál žiakov, nadchnúť ich pre odbory budúcnosti a vytvoriť im priestor pre ich ďalší budúci kvalifikačný rast. Je to tiež šanca pre zabezpečenie ich dobrej budúcnosti, kvalitného života ako aj finančnej samostatnosti.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Spoluorganizátor je Bratislavská regionálna komora SOPK, projekt Learning by Doing.

Výzva na súťaž na experta na realizáciu podujatia Interaktívne workshopy a Komunikačné kampane pre školy. Predkladanie do 19.4.2018

Súťaž na experta na realizáciu podujatia Interaktívne workshopy a Komunikačné kampane pre školy, ktoré budeme realizovať v rámci projektu Learning by Doing, DTP1-1-075-4.1. Projekt je financovaný z prostriedkov ERDF, IPA.

Miesto realizácie bude Bratislava, Bratislavský kraj.
Súhrn opisu predmetu zákazky spoločne s požiadavkami a úlohami experta prikladáme nižšie a taktiež v priloženom súbore.
V prípade zájmu o spoluprácu prosíme poslať cenovú ponuku s požadovanými dokumentmi vo formáte PDF. emailom na ivana.kondasova@sopk.sk do 19.4.2018 prípadne priniesť osobne na adresu: BRK SOPK, Jašíková 6, 826 73  Bratislava. Nakoľko ide o súťaž, zohľadnené budú iba tie cenové ponuky, ktoré budú dodané s požadovanými dokumentami. S vybraným uchádzačom (expertom) bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služby prípadne Zmluva o dielo.

Súťaž na experta je priložená v súbore tu: Sutaz

Predmetom zákazky je realizácia piatich Interaktívnych workshopov a troch Komunikačných kampaní pre základné školy.

Interaktívne workshopy majú prostredníctvom prednášky informovať vybrané cieľové skupiny o súčasnom stave duálneho vzdelávania na Slovensku, o pripravovanej novelizácie, informácie o dual pointoch. Interaktívne workshopy majú taktiež obsahoval diskusiu a výmenu skúseností so zavedením systému duálneho vzdelávania na školách a vo firmách. Cieľom workshopov je zanalyzovať potreby cieľových skupín (aktérov duálneho vzdelávania ) t.j. firiem a škôl. Výstupom jednotlivých workshopov bude sumarizácia informácií o stave duálneho vzdelávania, sumarizáciu potrieb aktérov, sumarizáciu návrhov na úpravu zákona a novelizáciu.
Interaktívne workshopy sa budú konať v Bratislave, v počte päť stretnutí s vybranými cieľovými skupinami.
Cieľová skupina pre prvé dva workshopy bude stakeholder group v rámci projektu Learning by Doing a pozvaní zástupcovia /riaditelia stredných škôl s spôsobnosťou v Bratislavskom kraji.
Cieľová skupina pre ďalšie dva workshopy bude stakeholder group v rámci projektu Learning by Doing a zástupcovia firiem prevažne z Bratislavského kraja.
Cieľová skupina posledného workshopu bude stakeholder group v rámci projektu Learning by Doing a pozvaní zástupcovia škôl/riaditelia a zástupcovia firiem, prípadne iba zástupcovia škôl resp. iba zástupcovia firiem.
Workshopy sa budú realizovať v BC Kerametal v Bratislave.

Komunikačné kampane majú za cieľ zvýšiť informovanosť a povedomie o duálnom vzdelávaní, informovať o súčasnom stave a novelizácií zákona o duálnom vzdelávaní, taktiež o možnostiach vstupu do duálneho vzdelávania, podmienkach a benefitoch duálneho vzdelávania pre žiakov.
Cieľom kampaní je zmeniť myslenie ľudí, pochopenie a prijatie systému duálneho vzdelávania a jeho využiteľnosť v prospech žiakov.
Komunikačné kampane sa budú realizovať vo vopred určených termínoch na vybraných školách v Bratislavskom kraji.
Cieľová skupina komunikačných kampaní sú: žiaci základných škôl, prevažne 8 a 9 ročníka, rodičia žiakov, výchovní poradcovia, riaditelia a zástupcovia škôl.

Predmetom súťaže v prípade workshopov je poskytnutie nasledovných služieb:
1.Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku prispôsobená cieľovej skupine
2.Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
3.Diskusia
4. Spracovanie záverov z diskusie, sumarizácia navrhnutých riešení a odporúčania zo strany prítomných.
5.Počet interaktívnych workshopov: 5
6.Rozsah: Jedna prednáška vrátane diskusie: 3 – 4 hodiny

Predmetom súťaže v prípade komunikačných kampaní je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Samotná príprava experta a príprava podkladov na prednášku prispôsobená cieľovej skupine,
2.Fasilitácia počas kampane
3.Diskusia
4.Spracovanie záverov z diskusie, sumarizácia navrhnutých riešení a odporúčania zo strany prítomných.
5.Počet kampaní: 3
6.Rozsah: Bratislavský kraj, 3-4 hodiny á jedna prednáška

Predmetom zákazky nie je prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov ani doprava experta.

Termíny interaktívnych workshopov:

24.4.2018
25.4.2018

16.5.2018
22.5.2018
29.5.2018

Termíny komunikačných kampaní:
10.5.2018
17.5.2018
14.6.2018

Ponuková cena ( bez DPH)
Cenu jednotlivých položiek žiadame vypracovať nasledovne: Predmet /množstvo/cena za 1 podujatie/ cena spolu 1 Interaktívne workshopy množstvo/cena za 1 podujatie/ cena spolu 2 Komunikačné kampane pre školy množstvo/cena za 1 podujatie/ cena spolu cena spolu bez DPH

Požiadavky na experta. Osoba (expert) na duálne vzdelávanie realizujúci interaktívne workshopy a komunikačné kampane musí spĺňať nasledovné podmienky:

Požiadavky:
-dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
– občianska a morálna bezúhonnosť
– lektorská prax doložená Zoznamom lektorskej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
-štruktúrovaný profesijný životopis
– Diplom
-zoznam lektorskej činnosti
-informácia o činnosti v projektoch EÚ
-čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Úlohy experta:
– Znalosť legislatívy upravujúcej systém duálneho vzdelávania
– Znalosť procesov vstupu subjektov do systému duálneho vzdelávania
– Znalosť podmienok poskytovania praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania
– Znalosť spracovania vzdelávacích programov pre systém duálneho vzdelávania
– Príprava prezentácií k aktivitám projektu
– Spolupráci pri organizácii aktivít projektu
– Lektorovanie pracovných stretnutí so školami, zamestnávateľmi, rodičmi, žiakmi

V prípade zájmu prosíme poslať cenovú ponuku vo formáte PDF. emailom na ivana.kondasova@sopk.sk do 19.4.2018 s uvedeným ceny za experta.
Nakoľko ide o súťaž, zohľadnené budú iba tie cenové ponuky, ktoré boli dodané s požadovanými dokumentami. S vybraným uchádzačom ( expertom ) bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služby prípadne Zmluva o dielo.

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Ivana Kondášová, projektový manažér Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíková 6, 826 73 Bratislava Tel. :+421-2-4829 1247

Kto je vlastne inštruktor vo vzdelávaní? Potrebujeme ho?

Inštruktor je odborník, najlepšie zamestnanec zamestnávateľa, ktorý v konkrétnej firme pripravuje žiaka na jeho budúce povolanie.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je organizácia zodpovedná za školenie inštruktorov. ŠIOV preškolil už viac ako 700 inštruktorov. Preškolia aj ďalších, nakoľko flexibilne reagujú na potreby zamestnávateľov.

Zaújmavé budú aj tzv. DUÁL POINTy, ktoré by mali uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov. Budú poskytovať informácie o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch. Majú za cieľ prepojiť základné školy, odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov.

Postavenie a úloha inštruktora je veľmi dôležitá. Aby mohli inštruktori po praktickej stránke dobre pripraviť žiaka, sami musia mať dobrú odbornosť. Mať však skúseného a odborne zdatného inštruktora však nestačí. Je potrebné, aby bola zabezpečená spolupráca a spätná väzba medzi inštruktorom  vo firme na jednej strane a učiteľom na strane druhej. Kľúčové je práve prepojenie teoretických vedomostí s praktickými. Iba vo vzájomnej spolupráci spoločne prispejú ku kvalitnej a prakticky orientovanej výchove žiakov.

Projekt Learning by Doing chce pomôcť duálnemu vzdelávaniu

V januári 2017  sme úspešne odštartovali projekt Learning By doing, čo v preklade znamená učenie sa prácou, na Slovensku známejšie pod pojmom duálne vzdelávanie. Do tohto projektu pod vedením Budapeštianskej obchodnej komory sme sa zapojili aj my, Bratislavská regionálna komora SOPK,  ktorá sa tak stala jedným z hlavných partnerov pre spoluprácu zo 14 krajín podunajského regiónu.

Rôznorodosť partnerov v projekte je tak bezpochyby veľká výhoda, z ktorej okrem možnosti porovnávania vyplýva aj možnosť učenia sa navzájom a výmeny dobrých skúseností.

Úlohou Bratislavskej regionálnej komory SOPK spoločne s expertnou skupinou bude pracovať na čiastkových úlohách projektu, na rôznych analýzach, stratégiách, ale aj odporúčaní. Všetky tieto kroky povedú k vypracovaniu legislatívneho odporučenia, ktoré bude  predložené vláde.

A prečo to všetko robíme? Cieľom našich aktivít, ako aj samotného projektu Learning By Doing, je zatraktívniť duálne vzdelávanie pre žiakov a budúcich študentov stredných škôl. Veď predsa remeselne zručná a dostatočne vzdelaná mládež je riešením, ako zabezpečiť súčasné ale aj tie budúce potreby trhu práce v našej krajine a aj celej Európe.

Projektový tím:

Ing. Juraj Majtán – Project Leader
Ing. Ivana Kondášová – Project manager
Ing. Miroslav Zimek – Expert
Jela Bieliková – Project Assistant

Kontakt:
Ing. Ivana Kondášová
Projektový manažér
Telefón: 02/4829 1247
Email: Ivana.kondasova@sopk.sk
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
https://www.linkedin.com/in/learning-by-doing-5860a5136/

Projekt je spolufinancovaný EFRR a IPA.