SÚŤAŽ: Vypracovanie prípadovej štúdie, scenára a stratégie. Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie prípadovej štúdie, vypracovanie scenára a vypracovanie stratégie. SUTAZNE PODKLADY_NEW_22062018

V prípade zájmu treba súťažné podklady s cenovou ponukou  poslať na email: ivana.kondasova@sopk.sk do 22.6.2018

Popis zákazky tu:

Stručný opis zákazky
Vypracovanie prípadovej štúdie
Vypracovanie scenára
Vypracovanie stratégie
Rozdelenie predmetu zákazky:
Nakoľko jednotlivé predmety zákazky na seba nadväzujú, požadujeme, aby všetky predmety zákazky boli vypracované jedným subjektom, či už FO alebo PO.
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Bratislava

Financovanie zákazky: Predmet obstarávania bude financovaný z projektu Learning by Doing z prostriedkov EFRD, IPA.

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Žiadateľ: Záujemca je fyzická, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva služby daného charakteru a má záujem o účasť na verejnom obstarávaní.

Časť II. Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je: Vypracovanie prípadovej štúdie, vypracovanie scenára a vypracovanie stratégie.

 1. Predmet zákazky: Vypracovanie prípadovej štúdie: Vypracovanie prípadovej štúdie na tému: Ako riešiť lokálne výzvy prostredníctvom budovania kapacít, aké sú kľúčové aspekty a faktory úspechu pri prekonávaní týchto výziev, navrhované postupy na zmenu.
  Zadanie prípadovej štúdie prikladáme v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky. 
  Predmetom súťaže v prípade vypracovania prípadovej štúdie je poskytnutie nasledovných služieb:

1. Účasť na stakeholder meetingu
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Diskusia
5. Spracovanie záverov z diskusie
6. Vypracovanie prípadovej štúdie podľa predloženého dokumentu so zapracovaním záverov z diskusie Template for Case Study
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
9. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.

2. Predmet zákazky: Vypracovanie scenára: Vypracovanie scenára na tému: Ako možno realizovať úpravu/zmenu existujúceho WBL OVP v miestnych podmienkach (lokálnom kontexte).

Predmetom súťaže v prípade vypracovania scenára je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Účasť na stakeholder meetingu
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Diskusia
5. Spracovanie záverov z diskusie
6. Vypracovanie scenára s využitím záverov z diskusie
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
9. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.

3. Predmet zákazky: Vypracovanie národnej stratégie:
Vypracovanie národnej stratégie na tému: Návrh ďalších zmien existujúceho systému odborného vzdelávania a prípravy na systém odborného vzdelávania založeného na dopyte trhu práce.

Predmetom súťaže v prípade vypracovania národnej stratégie je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Účasť na Okrúhlom stole
2. Samotná príprava experta a príprava pokladov na prednášku, príprava prednášky v ppt.
3. Fasilitácia počas prednášky s diskusiou
4. Účasť na diskusii
5. Vypracovanie návrhu stratégie
6. Počet strán nie je určený. Odporúčame spracovať vo formáte pdf.
7. Vypracovanie témy v slovenskom a anglickom jazyku
8. Termín dodania: do 28.6.2019
Kľúčovou súčasťou stratégie majú byť návrhy na legislatívnu úpravu.
Stratégia bude témou diskusie Okrúhleho stola, ktorý má viesť k ďalšej úprave Zákona o duálnom vzdelávaní, prípadne úprave jednotlivých článkov daného zákona.

Časť V. Požiadavky na dodávateľa:

Dodávateľ  FO musí spĺňať nasledovné podmienky:

– dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
– občianska a morálna bezúhonnosť
– lektorská prax

Zoznam požadovaných dokladov:
1) Výpis z registra trestov
2)  Štruktúrovaný profesijný životopis
3)  Diplom o ukončení štúdia
4)  Zoznam lektorskej činnosti
5)  Zoznam mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6)  Zoznam činnosti v projektoch EÚ prípadne iných finančných mechanizmov
7)  Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Pre potreby zapojenia sa do súťaže je dostačujúce doložiť vytlačený doklad z registra na internete.

Dodávateľ PO musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosť
 • lektorská činnosť
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Výpis z Obchodného registra, prípadne iný výpis, kde je organizácia registrovaná
 2. Zoznam poradenskej a konzultačnej činnosti
 3. Zoznam lektorskej činnosti
 4. Zoznam mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 5. Zoznam o činnosti v projektoch EÚ prípadne iných finančných mechanizmov
 6. Čestné prehlásenie, že PO nie je v konkurze,  nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

Všetky požadované dokumenty požadujeme dodať osobitne a označené číslicou.

Pre potreby zapojenia sa do súťaže je dostačujúce doložiť vytlačený doklad z registra na internete.

Časť VI: Ponuková cena
Cenu jednotlivých položiek žiadame vypracovať nasledovne:
Predmet zákazky množstvo cena za 1 zákazku cena spolu bez DPH
1. Prípadová štúdia 1
2. Scenár 1
3. Národná stratégia 1 Celková cena spolu x x
Pre potreby posúdenia cenových ponúk berieme celkovú cenu bez DPH.

V rámci cenovej ponuky žiadame zdôvodniť relevantnosť uchádzača k predmetu zákazky.

Cenovú ponuku prosíme s potrebnými dokumentmi prosíme poslať v pdf. formáte do 22.6.2018  na email: ivana.kondasova@sopk.sk, prípadne dodať na sekretariát BRK SOPK do daného termínu.

Kritéria hodnotenia: Najnižšia cena spolu  v Eur bez DPH.

S vybraným uchádzačom FO, PO bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služby prípadne Zmluva o dielo.

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Ivana Kondášová
manažérka projektu
tel: 02/4829 1247
email: ivana.kondasova@sopk.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *